PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Warunki gwarancji
  • Kserotechnik Poland Jacek Bara
  • NIP: 646-246-52-68
  • E-mail:biuro@kserotechnik.pl
  • Telefon502 213 080
    32 216 88 74
  • Gadu Gadu4238060
  • Godziny działania sklepuPn - Pt 8:00 - 16:00 Tychy ul. Witosa 4A

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma KSEROTECHNIK POLAND, zwana dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości produktu i udziela Nabywcy, gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu opisanego szczegółowo w Karcie Gwarancyjnej .

2. Gwarancja niniejsza dotyczy produktu zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad oprogramowania obsługującego.

4. Okres gwarancji na zakupione urządzenie rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy i trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres gwarancji” znajdującej się na Karcie Gwarancyjnej.

5. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawniony przez Gwaranta jest wyłącznie: Serwis KSEROTECHNIK POLAND.

6. Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego dostarczenia sprzętu do Serwisu, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

7. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

8. W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może udostępnić Nabywcy na czas naprawy produkt zastępczy co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji.

9. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do Serwisu na koszt nabywcy w stanie kompletnym (tj. wraz z wyposażeniem i opakowaniem), z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą datę sprzedaży, pieczęcie firmowe Sprzedawcy, podpis wystawiającego kartę gwarancyjną i podpis klienta).

10. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.

11. Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu urządzenia na wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy.

12. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów urządzenia, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej

marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.

13. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Serwisu.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.

15. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej ważne są wyłącznie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną przez Gwaranta osobę, potwierdzone jej podpisem i pieczęcią Serwisu.

16. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji, producent i Gwarant nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożliwości użytkowania tego sprzętu.

17. Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia Nabywca powinien na własny koszt zlecać Serwisowi wykonanie odpłatnych okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu.

18. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:

a. uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;

b. wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;

c. w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu (rolki poboru, głowice drukujące, materiały eksploatacyjne) - okres gwarancji 3 miesiące.

d. szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania użytkowego, zainstalowanego przez użytkownika w zakupionym sprzęcie.

e. szkody spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.

f. niepoprawności działania sprzętu po rekonfiguracji i rozbudowie oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich.

g. szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.).

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:

a. naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;

b. wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

c. utraty karty gwarancyjnej. Duplikaty karty gwarancyjnej NIE będą wydawane.

19. W przypadku zakupu sprzętu używanego/ poleasingowego nabywca podczas odbioru ma obowiązek zapoznać się z faktycznym stanem wizualnym urządzenia.

20. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.

21. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu